Upravit stránku

Valná hromada 2017

Představenstvo společnosti

BAUSET CZ, a.s.,

se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 63217139, svolává řádnou valnou hromadu v termínu 11.9.2017 v 9,00 hodin s místem konání v sídle společnosti na adrese Nemošická 1495, Pardubice.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

2. Projednání a schválení zprávy představenstva o  podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní rok 2016-17.

3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za účetní rok 2015-16 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a  vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2016-17 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku.

6. Projednání zásad obchodní politiky, sponzoringu, nákup a prodej strojů, nákup a prodej nemovitostí, rozvoj firmy.

7. Diskuze, ostatní nezařazené body jednání valné hromady.

8. Závěr valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za účetní rok 2016-17, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti BAUSET CZ, a.s., počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení.

V Pardubicích 10.8.2017