Upravit stránku

Oznámení

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI DO SBÍRKY LISTIN

 

Společnost: BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem Nemošická 1495, 530 02  Pardubice

IČ 632 17 139

Zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. B 1231 u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen „společnost BAUSET CZ, a.s.“ nebo „rozdělovaná společnost“)

 

oznamuje:

 

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), že byl do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové ohledně rozdělené společnosti uložen projekt rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, dle něhož bude společnost BAUSET CZ, a.s. rozdělena odštěpením se vznikem nové společnosti SYNBAU a.s. (dále jen „rozdělení odštěpením“).

 

Rozdělovaná společnost a nově vznikající společnost odštěpením budou dále společně označovány jako „zúčastněné společnosti“.

 

 

Současně zúčastněné společnosti zveřejňují následující upozornění pro své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 a § 59l ve spojení s § 59u zákona u přeměnách:

 

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE, AKCIONÁŘE A SPOLEČNÍKY NA JEJICH PRÁVA

 

1.

Rozdělovaná společnost upozorňuje věřitele, že mohou uplatnit práva dle § 35 až 39 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2008 Sb., tedy zejména právo na poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek.
 

2.

Rozdělovaná společnost dále upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti jsou k nahlédnutí projekt rozdělení, účetní závěrky rozdělované společnosti za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, zahajovací rozvaha rozdělované společnosti zpracovaná k rozhodnému dni a zpráva auditora o jejím ověření a posudek znalce pro ocenění jmění, a že mají právo na vydání jejich opisu nebo výpisu dle § 299 zákona o přeměnách.
 

3.

Rozdělovaná společnost dále upozorňuje akcionáře na jejich právo odprodat akcie dle § 49a zákona o přeměnách.

 

                                                                      

BAUSET CZ, a.s.

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

Společnost BAUSET CZ, a.s., IČO 632 17 139, se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, spisová značka B 1231 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „rozdělovaná společnost” nebo jen „BAUSET CZ, a.s.“ nebo jen „zúčastněná společnost“),

 

tímto:

           

1.     oznamuje v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o přeměnách“), že 12.10.2017 byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pro zúčastněnou společnost uložen projekt rozdělení odštěpením se založením nové společnosti podle ustanovení § 243 a násl. zákona o přeměnách, (dále jen „projekt“), dle něhož dojde k rozdělení společnosti BAUSET CZ, a.s. odštěpením se založením společnosti JCK Obalovna Chvaletice a.s., se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, PSČ 530 02, (dále jen „nástupnická společnost“), na níž přejde vyčleněná část jmění rozdělované společnosti včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, (dále jen „rozdělení“);

 

2.   upozorňuje věřitele a dlužníky na jejich práva dle § 35 až 39 a § 257 až 264 zákona o přeměnách, zejména:

a)   Věřitelé rozdělované společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

b)     Nedojde-li mezi věřitelem a  zúčastněnou společností nebo nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

c)    Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku rozdělení podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku.

d)    Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,

-        kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,

-        kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo

-        jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

e)    Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení na nástupnickou společnost, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze.

f)     Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly rozdělované společnosti při rozdělení, až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené ve znaleckém posudku.

g)     Není-li z projektu zřejmé, zda určitý majetek nebo dluh přešel na nástupnickou společnost, platí, že tento majetek nebo dluh je majetkem nebo dluhem rozdělované společnosti.

h)    Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od zúčastněné společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost. Jestliže osoba oprávněná podle tohoto odstavce neobdrží vyžádané informace bez zbytečného odkladu, může uplatnit toto právo u soudu.

 

3.     prohlašuje, že rozdělovaná společnost neemitovala vyjma akcií žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry, není třeba tedy upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 zákona o přeměnách;

     

4.     prohlašuje, že rozdělovaná společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, vyjma veřejné podpory výroby elektřiny ve formě zeleného bonusu dle zák. č. 165/2012 Sb. a dle cenových rozhodnutí č. 5/2016, č. 9/2016 a č. 11/2016, poskytnuté společností OTE, a.s., IČ 264 63 318, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, které rozdělovaná společnost zahájení přípravy přeměny řádně oznámila v souladu s ust. § 39a zákona o přeměnách;

 

5.     upozorňuje akcionáře rozdělované společnosti na jejich práva dle ustanovení § 299 zákona o přeměnách, že v sídle rozdělované společnosti jsou od dnešního dne v každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 14:00 hodin pro akcionáře k nahlédnutí:

a)  projekt rozdělení,

b)    účetní závěrky rozdělované společnosti za poslední 3 účetní období, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,

c)    konečná účetní závěrka rozdělované společnosti, zahajovací rozvaha rozdělované a nástupnické společnosti, a zprávy auditora o jejich ověření,

d)    posudek znalce pro ocenění jmění.

 

Rozdělovaná společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin výše uvedených. Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

 

BAUSET CZ, a.s.

 

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti