Upravit stránku

Valná hromada 2015

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

     Představenstvo akciové společnosti BAUSET CZ, a.s. se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČ 632 17 139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  oddíl B, vložka 1231, si dovoluje pozvat své akcionáře na mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 8.9.2015 v 9,00 hod. v sídle společnosti BAUSET CZ, a.s. na adrese Nemošická 1495, Pardubice, 530 02 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

     Valná hromada společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

         

2. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti                                                                                                                     

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 9.6.2015 nabyla společnost 13 ks vlastních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emise CZ0005126938 a 158 ks vlastních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, emise CZ0005126920. Veškeré vlastní akcie budou použity ke snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu 1.593.000,- Kč. Společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně výše uvedené vlastní akcie tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci, tj. Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. příkaz k jejich zrušení. Částka, odpovídající snížení základního kapitálu, nebude vyplacena akcionářům společnosti, ani nebude převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Důvodem snížení základního kapitálu je především optimalizace kapitálové struktury.

Návrh usnesení:

   Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury.

   Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 1.593.000,- Kč (slovy jedenmilionpětsetdevadesáttřitisíce korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 6.534.000,- Kč (slovy šestmilionůpětsettřicetčtyřitisíce korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.941.000,-Kč (slo-vy čtyřimilionydevětsetčtyřicetjedna tisíc korun českých).

   Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má v majetku, tj. 13 (slovy třináct) akcií  na jméno, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), emise CZ0005126938 a 158 (slovy jednostopadesátosm) akcií na jméno, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), emise CZ0005126920. Snížení základního kapitálu se v souladu s ust. § 522 zákona o obchodních korporacích provede tak, že společnost dá osobě oprávněné vést jejich evidenci, tj. Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s., příkaz k jejich zrušení. Základní kapitál společnosti tak bude po snížení základního kapitálu rozvržen na 141 (slovy jednostočtyřicetjedna) akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) a 480 (slovy čtyřistaosmdesát) akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých).

    Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vy-placena akcionářům společnosti, ani nebude převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále postupovalo v souladu s ust. § 518 zákona o obchodních korporacích.           

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8,45 hod. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zástupce akcionáře se musí prokázat platnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

 

V Pardubicích dne 31.7.2015