Upravit stránku

Valná hromada 2014

Představenstvo společnosti

BAUSET CZ, a.s.,

se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČ 632171
39, svolává řádnou valnou hromadu v termínu 20.11.2014 v 10,00 hodin s místem konání v sídle společnosti na adrese Nemošická 1495, Pardubice.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

2. Projednání a schválení zprávy představenstva o  podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní rok 2013-14.

3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za účetní rok 2013-14 a návrhu představenstva na  rozdělení zisku.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi  ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a   vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2013-14 a schválení   návrhu představenstva na rozdělení zisku.

6. Projednání zásad obchodní politiky, sponzoringu, nákup a prodej strojů, nákup a prodej nemovitostí, rozvoj firmy.

7.Diskuze, ostatní nezařazené body jednání valné hromady.

8. Závěr valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za účetní rok 2013-14, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a návrh změn stanov je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti BAUSET CZ, a.s., počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení.

V Pardubicích  14.10.2014